Loading...
Начало » Обяви

Обяви

ОБЯВА

За инвестиционното предложение съгласно чл.4, ал.3 от НУРИОВОС

1. Уведомяваме Ви, че ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, ЕИК 204390934

с адрес за кореспонденция: ул. „Владайско въстание“ №1, П.К. 110, 2300 гр. Перник,

телефон за контакт: 0894 75 16 18, E-mail: mpetrova@dio-pernik.bg,

има следното инвестиционно предложение:

„Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник – етап 2 (изграждане на клетки 2 и 9)“

Характеристика на инвестиционното предложение:

2.Резюме на предложението:

Чрез настоящото уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД в качеството си на оператор на съществуващото Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци (ДИО) съгласно издадено комплексно разрешително  КР № 536-Н0-И1-А1/2019 планира да увеличи капацитета на депото, чрез реализиране на втори етап от строителство на депото съгласно Инвестиционно предложение (ИП) „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник – етап 2 (изграждане на клетки 2 и 9)“.

В тази връзка „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД предприема действия за увеличаване капацитета на депото, чрез реализиране на  ново строителство свързано с  изграждане на клетка 2 за опасни отпадъци и клетка 9 за неопасни отпадъци, в т.ч. необходими комуникации и съоръжения за връзка със съществуващата техническата инфраструктура на ДИО. Основните параметри на предвиденото с ИП застрояване са посочени в Таблица 1 (Етап 2).

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на съществуващата производствена площадка на Депото, чрез строителство на нови съоръжения Клетки 2 и 9 и изменение на съществуващата инфраструктура на ДИО.

По своя характер ИП е „промяна в работата на инсталацията“ по смисъла на §1, т.40 от ДР на ЗООС, която е свързана с разширяване и  увеличаване на капацитета на производствената дейност на депото, чрез ново строителство на клетка 2 и клетка 9,  предвидени в първоначално утвърдения проект за строителство на  ДИО (2013), планирани за изпълнение с настоящето ИП (2022).

По същество  ИП „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник – етап 2 (изграждане на клетки 2 и 9)“ попада в обхвата на  Приложение 1 от ЗООС и е заложен като Втори етап на стротелство на ДИО  в първоначално утвърдения от Кмета на община Перник проект за строителство на  ДИО за който има издаденото от директора на РИОСВ, гр. Перник Решение по ОВОС № 06-06/2013 г. (Приложение № 3.2).

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Съгласно утвърдения от Кмета на община Перник ПУП за депото (Приложение №3.3), и издаденото от директора на РИОСВ, гр. Перник Решение по ОВОС № 06-06/2013 г. на площадката на „Депо за индустриални (опасни и неопасни) отпадъци на “СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД в поземлен имот № 55871.513.245 по КККР на гр. Перник е предвидено етапно изграждане на 9 броя насипни клетки за депониране на опасни и неопасни отпадъци. Настоящето ИП се явява като втори етап от изпълнение на горе цитирания първоначално утвърден проект за строителство на ДИО (2013). В тази връзка за осъществяване на строителните дейности по изграждане на Клетка 2 и Клетка 9 на ДИО Възложителя е подготвил документация за съгласуване и издаване на строително разрешително за реализиране на втори етап от проекта.

В съответствие с изискванията на Глава седма от ЗООС за изграденото депо (Клетка 1) има издадено първо комплексно разрешително (КР) № 536-Н0/2016 г., което е актуализирано през 2017 г. и 2019 г. (КР) № 536-Н0-И1-А1/2019 г. По същество  ИП „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник – етап 2 (изграждане на клетки 2 и 9)“ е свързано с разширяване и  увеличаване на капацитета на производствената дейност на депото което налага издаване на ново КР за работа на инсталацията на ДИО.

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Площадката се намира в ПИ № 55871.513.245. на терен, намиращ се южно и в непосредствена близост до територията на „Стомана Индъстри“ АД

Географски координати: N 42° 35' 21.98", E 23° 5' 23.48"

В близост до площадката няма защитени територии и не се засягат територии за опазване обектите на културното наследство.

С реализацията на проекта не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

По време на строителство

Строителството ще бъде изцяло ново и ще се използват стандартни строителни материали. При строителството, се очаква използването и на следните природни суровини и строителни материали: Баластра; Пясък; Дренажен слой; Глина; Бетонитова хидроизолация; Хумус; Асфалтобетон; Чакъл;

По време на експлоатация

Природни суровини които ще се използват при експлоатация на ДИО са за ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци в условията на редовна експлоатация на депото.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализиране на ИП не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

При реализиране на ИП не се предвижда промяна на общи емисии на вредни вещества във въздуха от площадката на ДИО

8.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Площадката на ДИО е действаща инсталация. По време на експлоатация на депото се образуват следните отпадъци (опасни и неопасни):

Код – 19 08 08* - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали;

Код – 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

Код 19 07 02* - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества (онечистен кондензат след ЛПСОВ).

Битови отпадъци

9.Отпадъчни води:

/(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/

При първоначалното изграждане на ДИО са реализирани разделни канализации за дъждовните (условно чисти), битово-фекалните води и инфилтрата. Изградени са от РVС усилени тръби.

При реализиране на ИП не се очаква генериране на вещества, които от бъдат емитирани над нормираните в КР от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

10.Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На територията на площадката не се използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС.

При работата на инсталацията не се използват и отделят химични вещества, съгласно Приложение № 1 към чл. 3 на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Инсталацията не се класифицира като опасна по смисъла на чл. 103 от ЗООС.

При реализиране на ИП не се предвижда изменение на наличните на площадката видове опасни химични вещества.