Loading...
Начало » Услуги » Депониране на отпадъци

Депониране на отпадъци

Депото е проектирано и изградено с цел  депониране на сухи твърди и/или прахообразни опасни и неопасни отпадъци, предимно отпадъци от черната и цветната металургия, отпадъци от термични процеси, от повърхностни химически, физически и механични процеси, строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, замърсени почви и т.н.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, депонирането на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

На депото се приемат само твърди (в т.ч. прахообразни), стабилизирани отпадъци от българската промишленост след тяхното предварително третиране/стабилизиране и охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, и отговарят на критериите, посочени в Приложение № 1 на цитираната Наредба за допустимост за депониране на съответния клас депо,  Наредба № 2/23.07.2014 за класификация на отпадъците, Закона за управление на отпадъците, Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България (утвърдено със Заповед № РД – 664 от 29.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите), Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа (утвърдено със Заповед № РД – 156 от 04.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите), както и съгласно Комплексното разрешително за експлоатация на депото.

Подлежащите на депониране отпадъци следва да се доставят чрез специализиран транспорт, подходящо опаковани и придружени с Работен лист за класификация на отпадъците, Протокол от акредитирана лаборатория за тяхното охарактеризиране и допустимост за депониране, Доклад от основно охарактеризиране и всички други разрешителни съгласно националното екологично законодателство.