Loading...
Начало » Услуги » Кодове на отпадъци

Кодове на отпадъци

Следните кодове отпадъци могат да бъдат приети за депониране съгласно действащото комплексно разрешително на „ДИО Перник“ ЕООД:

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества

08 01 15*

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 11*

отпадъци от охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 19*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 03*

прах от димни газове

10 08 15*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 09*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

11 01 08*

утайки от фосфатиране

11 01 09*

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени и отработени йоннообменни смоли

12 01 14*

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 20*

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

16 03 03*

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични съдържащи опасни вещества

17 05 03*

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 13*

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 15*

прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 02 05*

утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 13*

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 05*

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 11 01*

отработени филтърни глини

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

Вашите кодове отпадъци също могат да бъдат включени в обхвата на нашето комплексно разрешително. Моля да се свържете с нас за повече информация.