Loading...
Начало » Услуги » Кодове на отпадъци

Кодове на отпадъци

Следните кодове отпадъци могат да бъдат приети за депониране съгласно действащото комплексно разрешително на "AИФОРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД:

Опасни отпадъци

Код

Наименование на отпадъка

01 03 07*

Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

03 01 04*

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества

06 02 01*

Калциев хидроксид

06 02 05*

Други основи

06 04 05*

Отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 07 02*

Активен въглен от производство на хлор

06 13 02*

Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

06 13 05*

Сажди

07 04 13*

Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 10*

Други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 11*

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 13*

Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

08 01 15*

Утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 09*

Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 11*

Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 13*

Утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

10 01 04*

Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 13*

Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 16*

Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 18*

Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 07*

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 11*

Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 04*

Шлаки от първия етап на производство

10 03 09*

Черни дроси от втория етап на производство

10 03 19*

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 21*

Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 23*

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 25*

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 04 01*

Шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 04*

Прах от димни газове

10 04 05*

Други прахови частици и прах

10 04 06*

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07*

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 03*

Прах от димни газове

10 05 05*

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06*

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 03*

Прах от димни газове

10 06 06*

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07*

Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 08 15*

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 17*

Утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 09 05*

Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 07*

Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 09*

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 11*

Други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 09 13*

Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 05*

Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 07*

Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 09*

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 11*

Други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 10 13*

Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 11 11*

Отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 13*

Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 15*

Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 17*

Утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 19*

Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 12 09*

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 12 11*

Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 13 09*

Отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 13 12*

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 14 01*

Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11 01 08*

Утайки от фосфатиране

11 01 09*

Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

Наситени и отработени йоннообменни смоли

11 05 03*

Твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04*

Отработен флюс

12 01 14*

Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 16*

Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 20*

Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 03 02*

Отпадъци от обезмасляване с пара

15 01 10*

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 02 02*

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

16 03 03*

Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 11 01*

Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични

16 11 03*

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 05*

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

17 01 06*

Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 02 04*

Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 05 03*

Почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 06 03*

Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 08 01*

Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 09 03*

Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

19 01 05*

Филтърен кек от пречистване на газове

19 01 07*

Твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10*

Отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 01 11*

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 13*

Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 15*

Прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 01 17*

Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 02 04*

Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

19 02 05*

Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

19 03 04*

Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08

19 03 06*

Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 08 06*

Наситени или отработени йоннообменни смоли

19 08 08*

Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 13*

Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 10 03*

Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 05*

Други фракции, съдържащи опасни вещества

19 11 01*

Отработени филтърни глини

19 11 07*

Отпадъци от пречистване на димни газове

19 12 11*

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 13 01*

Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 03*

Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

Вашите кодове отпадъци също могат да бъдат включени в обхвата на нашето комплексно разрешително. Моля да се свържете с нас за повече информация.