Loading...
Начало » Качество и околна среда

Качество и околна среда

Интегрираната система за управление на качеството и околната среда на „ДИО Перник“ ЕООД е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 от AQ Cert, което гарантира компетентна и насочена към клиентите работа по отношение на управлението на отпадъците.

Политика на системата за управление на качеството и околната среда

Настоящата политика на системата за управление на качеството и околната среда  в “ДИО Перник” ЕООД е част от общата визия за развитие на дружеството.

При прилагане на настоящата политика по качество и околна среда, и произтичащите от нея цели, ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а именно:

  • С настоящата политика, висшето ръководство на “ДИО Перник” ЕООД изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на замърсяване, поддържане на чиста работна и околна среда, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда;
  • Непрекъснато повишаване на ефикасността на системата за управление на качеството и околната среда в “ДИО Перник” ЕООД;
  • Периодичен преглед на настоящата политика по качество и околна среда, и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по качество и околна среда.

Висшето ръководство, в лицето на Управителите на „ДИО Перник” ЕООД, провежда и усъвършенства обявената политика на системата по качество и околна среда на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, отразяващи спецификата на всички извършвани от дружеството дейности и състоянието на пазара. С настоящата политик, висшето ръководство се ангажира със следните принципи:

  • Равнището на качеството на предлаганите от “ДИО Перник” ЕООД продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
  • Дружеството, в лицето на Управителите и целия персонал, работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на качеството и околната среда;
  • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството и околната среда, както и на всички процеси, извършвани в “ДИО Перник” ЕООД;
  • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържане на високо равнище на качеството се постига с осигуряване на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в дружеството;
  • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата по качество и околна среда в дружеството.

Централен пункт в политиката на системата по качество и околна среда на “ДИО Перник” ЕООД е процесът на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход като основен в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и всички изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на аспектите, въздействията и риска. Подобренията във всички аспекти на дейностите на “ДИО Перник” ЕООД се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване.

Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на интегрираната система за управление. Висшето ръководство на “ДИО Перник” ЕООД се ангажира да разгласи политиката по качество и околна среда и на всички нива в организационната структура, при заинтересуваните страни и обществото и да осигури нейното прилагане.

Управителите на “ДИО Перник” ЕООД приемат оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажират да я преглеждат при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

20.02.2020

Управители:

Мая Петрова

Георгиос Бурниотис

2300 Перник,

Ул. „Владайско въстание“ №1

Тел: +359 892 298 635; +359 894 751 618