Loading...
Начало » Политика за поверителност на лични данни

Политика за поверителност на лични данни

Идентификация на администратора на личните данни

„ДИО ПЕРНИК“ ЕООД в качеството си на юридическо лице с ЕИК: 204390934 и седалище и адрес на управление в 2300 Перник, ул. „Владайско въстание“ №1, администрира Вашите лични данни изрично за договорените цели, за установяване и изпълнение на договорните задължения, за спазване на законовите изисквания, за защитаване на законовите интереси на “ДИО ПЕРНИК“ ЕООД или според Вашето съгласие.

 

Какви лични данни се обработват?

Личните данни, които се обработват, се отнасят до клиентите, доставчиците, изпълнителите, подизпълнителите и техните служители, както и представителите на юридическите лица, клиентите, доставчиците, сътрудниците на трети лица - изпълнители, подизпълнители, също посетители и кандидати за работа, като всички те са физически лица.

Личните данни, които обработваме, са:

 • Данни за контакт: трите имена, име на работодател, работен адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • Информация за самоличност, която е необходима, за да Ви осигурим достъп до територията и помещенията на компанията: идентификационен номер по номер на паспорт, лична карта или разрешение за пребиваване в България, свидетелство за регистрация и регистрационен номер на превозното средство, номер на шофьорската книжка, номер на ADR-свидетелство
 • Информация, свързана с браузъра или устройството, които използвате за достъп до нашия уебсайт
 • Освен това за клиентите, доставчиците, сътрудниците на трети лица и подизпълнителите:
  • Данни за фактура, плащане и доставка
  • Документация, необходима за работата на третите лица в нашите помещения
 • Кандидати за работа:
  • Трите имена, адрес, имейл адрес, телефонен номер и документация като средство за тяхната проверка
  • Дата на раждане, семеен статус, гражданство
  • Данни за трудов стаж и образование
  • Препоръки
  • Всяка друга информация, която можете да предоставите чрез изпратените до нас документи.

 

Кой обработва Вашите лични данни?

Обработката на Вашите лични данни се ограничава до тези данни, които са абсолютно необходими за работата на нашата компания, други компании от групата на VIOHALCO, както и от трети лица и подизпълнители от наше име, за да се гарантира успешното изпълнение на договорените цели. Личните данни не се предоставят на външни лица. Личните данни се предоставят на трети лица, само ако са от съществено значение при извършването на предлаганите услуги и продукти и подпомагат съгласуваното сътрудничество между Вас и нашата компания или законовите компетентни органи като част от нашите правни задължения.

Личните данни могат да бъдат изпращани до други компании от групата на VIOHALCO, както и на трети лица и подизпълнители, включително техните подобекти в рамките на ЕС/ЕИП.

Услугата „Cloud Services” може да бъде използвана за съхранението на Вашите лични данни в  рамките на ЕС / ЕИП.

 

Защита на Вашите лични данни

Цел на нашата компания е да гарантира наличието на подходящи предпазни мерки за защита на Вашите лични  данни във всяка фаза или място на тяхното обработване.

Нашата компания, както и нашите подизпълнители и сътрудници, са длъжни да предприемат подходящи организационни и технически мерки, за да гарантират защитата на личните данни, които използват, от неправомерен достъп, употреба, разкриване, загуба и промени.

 

Запазване на лични данни

За да изпълним споменатите цели при обработката на Вашите данни, ние съхраняваме данните за определен период в съответствие с договорените отношения.

При необходимост, може да съхраним Вашите лични данни допълнително, ако това е предвидено в закона, или за пропорционални законови интереси на ”ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, доколкото тези интереси са в сила.

 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на Вашите лични данни.

 

Вашите права като субекти на обработка на лични данни

Вие имате право да бъдете информирани за следните права:

 1. Да Ви информираме за личните данни, които обработваме и за които искаме да бъде предоставено копие.
 2. Да поискате Вашите данни да бъдат коригирани.
 3. Да поискате Вашите данни да бъдат изтрити или да възразите срещу обработването на тези данни или да поискате ограничения при тяхното обработване. Имайте предвид, че това може да доведе до нарушаване на сътрудничеството и/или предлагането на услуги, в съответствие с конкретните цели, за които се обработват данните.
 4. По отношение на информацията, която е събрана само с Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите своето съгласие.
 5. В случай, че смятате, че ние не обработваме Вашите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни или не сме администрирали по съответния начин Вашите гореспоменати права, Вие може да се обърнете към нас на следния адрес:

“ДИО ПЕРНИК“ ЕООД

ул. „Владайско въстание“ № 1

2300 Перник

Електронна поща: contact@dio-pernik.bg

Интернет страница: https://www.dio-pernik.bg/

           

или да сигнализирате компетентните органи в държавата по местопребиваване, както и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:

Комисия за защита на личните данни

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

1592 София

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Моля, обърнете внимание, че в някои случаи горните права могат да бъдат обект на определени изключения, условия или предпоставки. Например в случаите на т. 3 и т. 4 може да се наложи все пак да обработваме тези данни, ако това е предвидено в закона, или за пропорционални законови интереси на ”ДИО ПЕРНИК” ЕООД, доколкото тези интереси са в сила.

 

Промяна на политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност на личните данни подлежи на промени с оглед непрекъснато подобряване на защитата на Вашите лични данни, Вашата ясна и точна информация относно тяхната обработка и спазване на европейското и българското законодателство.

 

Свържете се с нас

За всякакви въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни или упражняване на гореспоменатите права, моля, не се колебайте да се свържете с нас на:

“ДИО ПЕРНИК“ ЕООД

ул. „Владайско въстание“ №1

2300 Перник

Електронна поща: contact@dio-pernik.bg

Интернет страница: https://www.dio-pernik.bg/

Тел. +359 892 298 635